A.D.: 4 Marzec 2024    |    Dziś świętego (-ej): Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

Patriota.pl

Här vill jag leva, här vill jag dö./ Här lever jag i frihet./
Här vill jag leva, här vill jag dö./ Här lever jag mitt liv i frihet.
Ultima Thule, Fatherneslandet

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Concilia Generalia legitima authoritatem habent Divinam! Benedykt XVI ustępuje!

Drukuj PDF

Tags: Tradycja w Kościele | Wiara

Paradoksalnie można skonstatować, że jeżeli chodzi o ostatnie lata – mniej więcej od połowy XX w. po rok 2005 – nie jest to rzecz bezprecedensowa w dziejach Koscioła. Przecież praktycznie od śmierci Ojca Świętego Piusa XII do powołania na tron Piotrowy kardynała Josepha Rtznigera dla wielu katolików chcących praktykować nieskażoną wiarę katolicką, nie godzących się na kompromis z modernistycznymi apostazjami, mieliśmy na Stolicy Piotrowej pusty tron. Dla np. sedewakantystów, co należy podkreślić, i Benedykt XVI nie jest legalnym autorytetem, lecz jedynie uzurpatorem i okupantem Watykanu.

Decyzję swoją Papież ogłosił w czasie konsystorza zwyczajnego. Wejdzie ona w życie 28 lutego 2013 r., o godzinie 20:00. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, aby zrzeczenie się urzędu przez papieża, Biskupa Rzymskiego, było ważne nie wymaga zaś niczyjego przyjęcia oraz musi być to decyzja "dokonana w sposób wolny" i musi być "odpowiednio ujawniona".

Od 28 lutego br. rozpoczyna się więc w Stolicy Apostolskiej okres sede vacante. W tym momencie władzę w Stolicy Apostolskiej i w całym Kościele Rzymskokatolickim przejmuje tymczasowo Kolegium Kardynalskie z dziekanem na czele.

Paradoksalnie można skonstatować, że jeżeli chodzi o ostatnie lata – mniej więcej od połowy XX w. po rok 2005 – nie jest to rzecz bezprecedensowa w dziejach Koscioła.. Przecież praktycznie od śmierci Ojca Świętego Piusa XII do powołania na tron Piotrowy kardynała Josepha Rtznigera dla wielu katolików chcących praktykować nieskażoną wiarę katolicką, nie godzących się na kompromis z modernistycznymi apostazjami, mieliśmy na Stolicy Piotrowej pusty tron. Dla np. sedewakantystów, co należy podkreślić, i Benedykt XVI nie jest legalnym autorytetem, lecz jedynie uzurpatorem i okupantem Watykanu.

Oto oświadczenie, jakie Benedykt XVI złożył wobec Kolegium Kardynalskiego:

Fratelli,
vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino.

Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice.

Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.


[Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.

Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.]

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


stat4u